Mr. Krishna Prasad Acharya

(Founder Chairman)

Mr. Bharat Bahadur Pandey

(Founder BOD)

Mr. Dil Sundar Shrestha

(Founder BOD)


Mr. Janardan Aryal

(General Manager/ Company Secretary)

Mr. Kushal Sundar Shrestha

(Head Human Resource, Operation/ Procurement)


Prof. Dr. Hari Prasad Pandit

Mr. Sandeep Acharya

Prof. Dr. Laxman Poudel

Mr. Ram Hari Sharma

Mr. Saroj Bhattarai